ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးျခင္း

ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာခုံရုံး ဥကၠ႒ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးျခင္း

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဖဲြ႔စည္းျခင္း

ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပုံအေၿခခံဥပေဒဆိုင္ရာခုံရုံး ဖြဲ႔စည္းၿခင္း

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖဲြ႔ ဖဲြ႔စည္းျခင္း

သတင္းမ်ား

ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပုံအေၿခခံဥပေဒဆိုင္ရာခုံရုံး ဖြဲ႔စည္းၿခင္း

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖဲြ႔ ဖဲြ႔စည္းျခင္း

အေရးေပၚအေျခအေနေၾကညာခ်က္ ရုပ္သိမ္းျခင္း

ဒုတိယသမၼတ ေဒါက္တာစိုင္းေမာက္ခမ္း တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံမွ ေနျပည္ေတာ္သို႔ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိ

ဒုတိယသမၼတ ေဒါက္တာစိုင္းေမာက္ခမ္း ဘိုေအာညီလာခံသို့ တက္ေရာက္ မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကား

ဒုတိယသမၼတ ေဒါက္တာစိုင္းေမာက္ခမ္း မဲေခါင္ - လန္ခ်န္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဆိုင္ရာ ထိပ္သီး အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္

ဒုတိယသမၼတဦးဉာဏ္ထြန္း အမ်ဳိးသားအဆင့္ ေရအရင္းအျမစ္ေကာ္မတီ၏ ကမၻာ့ေရေန႔ ၂၀၁၆ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္

ဒုတိယသမၼတ ဦးဥာဏ္ထြန္း ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ႔ခ်ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ လုပ္ငန္း ညိႇႏႈိင္း အစည္းအေဝးသုိ႔ တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကား

ဒုတိယသမၼတ ဦးဉာဏ္ထြန္း ေဂ်ဂ်ီစီအုပ္စု၏ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဥကၠ႒အား လက္ခံေတြ႕ဆုံ

မိန္႔ခြန္းေကာက္ႏႈတ္ခ်က္

ဒီမိုကေရစီစနစ္ က်င့္သံုးရာတြင္ နိုင္ငံသားတိုင္းသည္ လြတ္လပ္မႈနွင့္အတူ နိုင္ငံေတာ္ လံုၿခံဳေရး၊ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေရး၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးနွင့္ ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာေရး တာဝန္မ်ားကိုလည္း ေလးစား လိုက္နာၾကရမည္ ၿဖစ္ပါသည္။ ယခုအခါ အမ်ိုးသား ပညာေရး ဥပေဒကို အေၾကာင္းၿပဳၿပီး ေနရာေဒသ အခ်ိဳ႕တြင္ ဥပေဒနွင့္ မညီညြတ္ေသာ ဆႏၵၿပမႈမ်ား ၿပဳလုပ္ေနၾကပါသည္။ ပညာေရးက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ၾကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေက်ာင္းသား မ်ား၏ စစ္မွန္ေသာ ပညာေရးဆိုင္ရာ ဆႏၵမ်ားကို မိမိတို႔ အစိုးရအဖြဲ႔ အေနၿဖင့္ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ၿပ၍ ေဆာင္ရြက္ေပးနိုင္သည္ မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ ၿဖစ္ပါသည္။ (အမ်ိဳးသားပညာေရး ဥပေဒၿပင္ဆင္ေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မိဘ ၿပည္သူမ်ားသို႔ ေမတၱာရပ္ခံ ပန္ၾကားခ်က္မွ)

test

test

နိုင္ငံျခားေရးရာ

Subscribe to Front page feed
www.president-office.gov.mm
This is the official website of Myanmar President Office